Skip to main content

Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals, us informem que mitjançant aquest lloc web no es demanen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

El web del qual és titular Saned conté enllaços a llocs webs de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a les de Saned.

En accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Identificació del responsable del tractament

  • Responsable: Saned SA
  • CIF: B62268214
  • Telèfon: 937 904 093
  • E-mail delegat de protecció de dades: saned@saned.net
  • Direcció per a exercici dels drets:C/Isern, 55 – 08302 Mataró (Barcelona)
Cocinas alta gastronomía

Procedència i categories de les dades que tractem

Procedència: Les dades que tractem procedeixen directament del propi interessat i les obtenim a través d’e-mail, telèfon i formularis Web
Les categories de dades que tractem són:
Contacte.
Dades identificatives: Nom, cognoms, Telèfon, e-mail, adreça postal, dades.
Imatges: fotografies publicades a la nostra web, amb el consentiment.
Treballa amb nosaltres: dades C.V

Finalitat i legitimació del tractament de les vostres dades personals

FORMULARI DE CONTACTE

Contactar amb els usuaris mitjançant e-mail o telèfon per respondre a les vostres consultes, dubtes, suggeriments i altres peticions que ens realitzin, i respondre a la vostra sol·licitud d’informació i/o pressupost sobre els nostres serveis.

Art 6.1b) del RGPD.

El tractament de les dades és necessari per aplicar mesures precontractuals a petició de linteressat.

FORMULARI TREBALLA AMB NOSALTRES

Recepció i gestió dels Curriculums Vitae
dur a terme els processos oberts de selecció de personal i l’arxiu dels currículums vitae rebuts per tal de concertar, en un futur, les entrevistes de treball per cobrir les vacants que s’ajustin al perfil dels aspirants.

Art 6.1b) del RGPD.

El tractament de les dades és necessari per aplicar mesures precontractuals a petició de linteressat.

Art. 6.1 a) RGPD.

L’interessat va donar el seu consentiment per a aquesta finalitat específica: el consentiment prestat per a la conservació dels currículums vitae per a futurs processos de selecció de personal.

FOTOGRAFIES I VIDEOS A LA WEB

El tractament d’imatges per publicar-les a la nostra pàgina web i als nostres perfils a Xarxes Socials amb finalitats publicitàries.

Art. 6.1 a) RGPD.

L’interessat va donar el seu consentiment per a aquest fi específic.

ENVIAMENTS PUBLICITARIS I COMUNICACIONS

L’enviament d’informació publicitària i comunicacions relacionades amb les nostres activitats mitjançant correu electrònic, telèfon i correu postal.

Art. 6.1 a) RGPD.

L’interessat va donar el seu consentiment per a aquest fi específic.

Comunicació de les vostres dades a tercers

No comuniquem les vostres dades personals a tercers, excepte obligació legal aplicable a la nostra entitat. No obstant això, us informem que les vostres dades podrien ser tractades per professionals externs que ens presten serveis auxiliars necessaris per a l’exercici de la nostra activitat professional, com, per exemple: assessoria laboral, proveïdor que ens subministra l’allotjament de dades en servidors externs (allotjament del lloc web), assistència tècnica informàtica, etc.

Transferències Internacionals de dades

No fem transferències de les vostres dades personals a països que no pertanyen a l’Espai Econòmic Europeu (UE, Islàndia, Liechtenstein i Noruega), ni tampoc a organitzacions internacionals.

Conservació de les vostres dades personals

Les seves dades seran conservades durant els terminis legalment establerts en funció de les finalitats per a les quals van ser obtingudes, segons detallem a continuació:

Adopció de mesures precontractuals: Quan el tractament de les vostres dades estigui basat en l’aplicació de mesures precontractuals per atendre la vostra petició d’informació i/o pressupost, les vostres dades seran conservades per un període màxim d’un any des que van ser obtingudes. Transcorregut aquest termini, les vostres dades seran totalment eliminades dels nostres sistemes d’informació.

El seu consentiment prestat: Quan us demanem el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals, conservarem les vostres dades durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats per a les quals vam obtenir el seu consentiment, fins que deixin de ser necessàries per a aquestes finalitats o, si no n’hi ha, fins que vostè decideixi retirar el consentiment prestat.

Els vostres drets en protecció de dades

Dret a sol·licitar l’accés a les vostres dades personals.

Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió.

Dret a sol·licitar la limitació del tractament.

Dret a oposar-se al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre, si a Saned estem tractant dades personals que li concerneixin o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, Saned deixarà de tractar les seves dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos o per a la formulació, l’exercici i la defensa de possibles reclamacions.

Teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades amb finalitats comercials i publicitàries enviant un e-mail a info@saned.com

Podreu exercitar materialment els vostres drets enviant una carta per via postal o un correu electrònic al nostre DPD

info@saned.com

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu lloc web: www.agpd.es